Giới thiệu

120 Nhân Sự

850 Giao dịch

65 Dự án

GIÁ TRỊ ĐẠI HOÀNG MINH REAL ESTATE

1.SỨ MỆNH:

𝐾𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑖́ “𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 – Đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 – 𝑆𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡”, 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 Đ𝑎̣𝑖 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑎̂́𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑒̂́ đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑒̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎̀ Đ𝑎̣𝑖 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ đ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖.

2.TẦM NHÌN:

𝑇𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 Đ𝑎̣𝑖 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 đ𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑢̛ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑦 𝑚𝑜̂ 𝑣𝑎̀ đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑙𝑎̂́𝑦 𝐵𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑣𝑎̀ Đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑐.

3.GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐, 𝑁ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑇𝑎̂𝑚, 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑉𝑎̆𝑛, 𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑇𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑁𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑙𝑜̃𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 Đ𝑎̣𝑖 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛. Đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ Đ𝑎̣𝑖 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 “𝐷𝑎̂́𝑢 𝑎̂́𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛”.

Đại Hoàng Minh Land lấy chữ “TÍN” làm ưu thế cạnh tranh và bảo vệ chữ “TÍN” như bảo vệ danh dự chính mình.

Đại Hoàng Minh Land cam kết đổi mới, tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng phục vụ cộng đồng.

Đại Hoàng Minh Land cam kết đặt mong muốn của khách hàng và đồng nghiệp lên hàng đầu.